Legacies - leaving a gift in your will to The Paul Sartori Foundation

For years, Paul Sartori Hospice at Home has been a beacon of comfort and support for those facing life’s most challenging time. From dedicated nurses working tirelessly through the night to the provision of essential equipment, hospice at home has played a crucial role in ensuring patients experience dignity and compassion within their own homes in their final days.

Am flynyddoedd, mae Paul Sartori Hosbis yn y Cartref wedi bod yn esiampl o gysur a chefnogaeth i’r rhai sy’n gwynebu cyfnod mwyaf heriol bywyd. O nyrsys ymroddedig sy’n gweithio’n ddiflino drwy’r nos i darparu offer hanfodol, mae hosbis yn y cartref wedi chwarae rhan hanfodol wrth sicrhau bod cleifion yn profi urddas a thosturi yn eu cartrefi eu hunain yn eu dyddiau olaf.

A gift in your will can help families stay together
right to the very end.

Gall rhodd yn eich ewyllys
helpu teuluoedd i aros gyda’i gilydd hyd y diwedd.

Why leave a gift in your will?

Gifts in Wills make it possible for many people in Pembrokeshire end their days with dignity, with supportive nursing care and the correct equipment to achieve independence.
Such gifts will also provide support for those grieving the loss of a loved one, support that is available for anyone for as long as it’s needed.

Mae rhodd mewn Ewyllys yn ei gwneud hi’n bosibl i lawer o bobl yn Sir Benfro ddod â’u dyddiau i ben gydag urddas, gyda gofal nyrsio cefnogol a’r offer cywir i sicrhau annibyniaeth. Bydd rhoddion o’r fath hefyd yn rhoi cymorth i’r rhai sy’n
galaru am golli anwyliaid, cymorth sydd ar gael i
unrhyw un cyhyd ag y bydd ei angen.

Without the bed (from Paul Sartori), Dad would have had to go into hospital – something none of us wanted. He loved his home and because of Paul Sartori, he was able to stay there, happy in his home surroundings with visits from family and friends.

Heb y gwely (wrth Paul Sartori) byddai Dad wedi gorfod mynd i’r ysbyty – rhywbeth nad oedd yr un ohonom eisiau. Roes yn caru ei gartref ac oherwydd Paul Sartori, llwyddodd i aros yna, yn hapus yn ei amgylchoedd ei hun gydag ambell i ymweliad gan deulu a ffrindiau.

Read John’s story here.
Darllenwch stori John yma.

I was born with Duchenne Muscular Dystrophy. It’s a genetic condition that has progressively weakened my muscles to the point that, at the age of 32, they don’t work very well. You can imagine our joy when, six years ago, we started to get a Paul Sartori Foundation nurse once a week. So, on Tuesday night, I know my Mum will get a full night’s rest.

Cefais fy ngeni gyda Duchenne Muscular Dystrophy. Mae’n gyflwr genetig sydd wedi gwanhau fy nghyhyrau yn raddol i’r pwynt, yn 32 oed, nad ydyn nhw’n gweithio’n dda iawn. Gallwch ddychmygu ein llawenydd pan ddechreuon ni, chwe blynedd yn ôl, gael nyrs Sefydliad Paul Sartori unwaith yr wythnos. Felly, pob nos Fawrth, rwy’n gwybod y bydd fy Mam yn cael noson lawn o orffwys.

Read Jordan’s story here.
Darllenwch stori Jordan yma.

It’s easy to leave a gift in your will

Whether you choose to leave us £5 or £5,000 after taking care of your family, leaving a legacy to The Paul Sartori Foundation simply involves adding a short paragraph (clause) to your Will. We would always suggest that you use a qualified solicitor to ensure the Will is interpreted in the way you want. It is also extremely important to keep your Will up to date, to make sure your wishes reflect any major changes in your life, such as getting married or having a child. For more information, see the video below.

P’un a ydych yn dewis gadael £5 neu £5,000 i ni ar ôl gofalu am eich teulu, mae gadael rhodd i Sefydliad Paul Sartori yn golygu ychwanegu paragraff byr (cymal) yn eich ewyllys. Byddem bob amser yn awgrymu eich bod chi’n defnyddio cyfreithiwr cymwys i sicrhau bod yr ewyllys yn cael ei dehongli yn y ffordd rydych yn dymuno. Mae hefyd yn bwysig iawn i gadw eich Ewyllys yn gyfredol, er mwyn sicrhau bod eich dymuniadau’n adlewyrchu unrhyw newidiadau mawr yn eich bywyd, fel priodi neu gael plentyn. Am fwy o wybodaeth, gweler y fideo isod.

A guide to leaving a gift in your will by Nia

Our services are provided free of charge, but are not without cost. It costs roughly £3,000 a day to run the clinical service.

Darperir ein gwasanaethau yn rhad ac am ddim, ond nid ydynt heb gost. Mae’n costio tua £3,000 y dydd i redeg y gwasanaeth clinigol.

A legacy will help sustain the future of the Paul Sartori Foundation and its vital work in the community, supporting Pembrokeshire people living in the later stages of a life limiting illness, to live their final days in the comfort of their own home, independent, with dignity and surrounded by those they hold most dear, if that is their choice, supporting patient family members and carers with respite care, bereavement counselling and complementary therapy services.

Bydd etifeddiaeth yn helpu i gynnal dyfodol Sefydliad Paul Sartori a’i waith hanfodol yn y gymuned, gan gefnogi pobl Sir Benfro sy’n byw yng nghamau olaf salwch sy’n cyfyngu ar fywyd, i fyw eu dyddiau olaf yng nghysur eu cartref eu hunain, yn annibynnol, gydag urddas ac wedi’u hamgylchynu gan y rhai sydd fwyaf annwyl ganddynt, os mai dyna yw eu dewis, Cefnogi aelodau cleifion o’r teulu a gofalwyr gyda gofal seibiant, cwnsela profedigaeth a gwasanaethau therapi cyflenwol.

The most common legacy options are / yr opsiynau etifeddiaeth mwyaf cyffredin yw:

Whether you leave us a percentage of your estate or a cash sum, every gift means so much to the patients, their families and carers.
P’un a ydych yn gadael canran o’ch ystâd neu swm arian parod, mae pob rhodd yn golygu cymaint i’r cleifion, eu teuluoedd a’u gofalwyr.

Information on tax relief when you donate to charity through your will can be found here by visiting the HMRC website.

JCP Solicitors’ team are experts in Wills and Lifetime Planning.

We are proud to sponsor this page and support the Paul Sartori Foundation.